Skip Navigation
Select Language

Language Assistance

Scroll to learn more
Language Assistance
Scroll to learn more
English: ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Español (Spanish): ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Hmoob (Hmong): LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
繁體中文 (Chinese): 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815)。
Deutsch (German): ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
اﻟﻌرﺑﯾﺔ (Arabic): -1 )رﻗﻢ 608-828-4853 , 1-800-605-4327, ext. ﻣﻠﺤﻮظﺔ: إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن. اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ 4504 ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ4815 -1-608-828(
Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-608828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
한국어 (Korean): 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-608-828-4853 or 1-800-6054327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815) 번으로 전화해 주십시오.
Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-608-828-4853 or 1-800605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Deitsch (Pennsylvania Dutch): Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-8284815).
ພາສາລາວ (Lao): ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ ົ ້ າພາສາ ລາວ, ການບ ໍ ລ ິ ການຊ ່ວຍເຫ ຼ ື ອດ ້ ານພາສາ, ໂດຍບ ໍ ່ ເສ ັ ຽຄ່ າ, ແມ່ນມ ີ ພ້ ອມໃຫ້ທ່ ານ. ໂທຣ 1608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Français (French): ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-608828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Polski (Polish): UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-608-8284853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
�हंद� (Hindi): ध्यान द: य�द आप �हंद� बोलते ह तो आपके �लए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-608-828-4853 or 1-800-6054327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815) पर कॉल कर�।
Shqip (Albanian): KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-608828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).
Tagalog (Tagalog – Filipino): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-608-828-4853 or 1-800-605-4327, ext. 4504 (TTY: 1-608-828-4815).